Събития и изложби
16.09.2021

Ново издание

Отпечата се сборникът с доклади от Националната научна конференция „80 години от Крайовския договор. Българската и международната общественост за Добруджанския въпрос. Нови документи, нови прочити, нови тези.” Конференцията се проведе на 29 и 30 септември 2020 г. в гр. Тутракан и гр. Добрич. Научен ръководител и автор на встъпителните думи е акад. Георги Марков.
Основни тематични направления, които са обект на докладите в научния форум са: Добруджа в българската външнополитическа стратегия 1878 – 1940 г.; Етнодемографски процеси в Добруджа и обществено-икономическо развитие на областта след Берлинския конгрес 1878 г.; Добруджа в пределите на българската държава и под румънска власт – обществено-политически и културни процеси; Специфики на националноосвободителното движение на добруджанските българи в неговите легални и нелегални проявления. Добруджанският въпрос в програмите и дейността на българските обществени формации; Възвръщането на Южна Добруджа през септември 1940 г. Геополитически и стопански аргументи за нейното значение за България и за Румъния и българските основания за ревизия на Ньойския договор. Приобщаването на областта към българския държавен организъм. Крайовският договор и последващите българо-румънски отношения; Добруджа в българската национална памет. Добруджанските образи в литературата, изкуството, фолклора, етнографията и архитектурата.
Автори в сборника са музейни и научни работници, военни специалисти и краеведи.
Изданието може да закупите в администрацията на Исторически музей-Тутракан. Цена: 20 лева.